Convocarea adunarii generale a Bancii Cooperatiste Mihai Viteazul Targoviste

POTRIVIT DISPOZITIILOR O.U.G. nr. 99/2006, APROBATA SI MODIFICATA PRIN Lg. 227/2007 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, ALE Lg. 31/1990, ALE ACTULUI CONSTITUTIV,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BANCII COOPERATISTE MIHAI VITEAZUL TARGOVISTE PRIN PRESEDINTELE ACESTUIA


C O N V O A C A
ADUNAREA GENERALA


  care va avea loc in ziua de 11.04.2019 ora 14,00 la HOTEL VALAHIA, str. Libertatii, nr.1, Targoviste, cu urmatoarea ordine de zi :
1. Raportul consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2018;
2. Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2018 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;
3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2018, a modului de repartizare a profitului, precum şi fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;
6. Stabilirea numarului minim de membri ai consiliului de administraţie al băncii cooperatiste care trebuie să fie independenţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
7. Desemnarea administratorului independent;
8. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
9. Aprobarea programului de investiţii pe anul 2019 şi a surselor de finanţare ale acestuia;
10. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administraţie luate în cursul anului 2018, în baza delegării de competenţă primită de la adunarea generală;
11. Ratificarea desfiintării sediului secundar Corbii Mari;
12. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum și împuternicirea persoanei care va semna actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată;
13. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.
14. Adoptarea Hotărârii adunării generale.
In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de desfasurare, Adunarea Generala va avea loc in ziua de 12.04.2019 ora 14,00 la HOTEL VALAHIA , str. Libertatii, nr.1


PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BANCII COOPERATISTE MIHAI VITEAZUL TARGOVISTE
Bogoi Marian
Curs valutar B.N.R.
Euro 1 EUR = 4.7619 lei

Euro 1 USD = 4.3202 lei

Valabil azi : 13-11-2019
Legislatie
despre ceva .....